Check
hosocongty.net
Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Quang Thức

Tên giao dịch: CôNG TY CPXD QUANG THứC

:

Đại diện pháp luật: Phạm Trọng Thức

Điện thoại: 0888589168

Ngày cấp: 10/08/2021

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Quang Thức

Đã được:

Điều chỉnh hồ sơ