Check
hosocongty.net
HỢP TÁC XÃ RAU - THẢO DƯỢC

Tên giao dịch: HTX RAU - THảO DượC

:

Đại diện pháp luật: Nông Thị Yến

Điện thoại: 0916044750

Ngày cấp: 3/30/2021 12:00:00 AM

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ HỢP TÁC XÃ RAU - THẢO DƯỢC

Điều chỉnh hồ sơ